Lūi-pia̍t:Cananda ê the-ní-suh soán-chhiú

Tī "Cananda ê the-ní-suh soán-chhiú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.