Lūi-pia̍t:Chiàu kok-ka chok ê hun-lūi

Chit-ê lūi-piat í-keng soá khì tī Category:Chiàu kok-ka chò ê hun-lūi.

Chù-ì: Chit-ê lūi-piat ia̍h èng-kai sī khang--ê, kî-tiong ê bûn-chiong èng-kai hun tī Category:Chiàu kok-ka chò ê hun-lūi ē-kha.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

K