Lūi-pia̍t:Hái-pak Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu

Tī "Hái-pak Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 4 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 ia̍h.