Lūi-pia̍t:Hô·-lô·-bo̍k

Chit-ê lūi-piat í-keng soá khì tī Category:Hô͘-lô͘-ba̍k.

Chù-ì: Chit-ê lūi-piat ia̍h èng-kai sī khang--ê, kî-tiong ê bûn-chiong èng-kai hun tī Category:Hô͘-lô͘-ba̍k ē-kha.

"Chit ê lūi-pia̍t hiān-chhú-sî bô poàⁿ hāng."