Lūi-pia̍t:Hûn-lîm-koān ê koan-kong-tē

Tī "Hûn-lîm-koān ê koan-kong-tē" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.