Lūi-pia̍t:Hoat-kok ūn-tōng soán-chhiú

Tī "Hoat-kok ūn-tōng soán-chhiú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.