Lūi-pia̍t:Kim-hó·-boé-bo̍k

Chit-ê lūi-piat í-keng soá khì tī Category:Kim-hó·-boé-ba̍k.

Chù-ì: Chit-ê lūi-piat ia̍h èng-kai sī khang--ê, kî-tiong ê bûn-chiong èng-kai hun tī Category:Kim-hó·-boé-ba̍k ē-kha.

"Chit ê lūi-pia̍t hiān-chhú-sî bô poàⁿ hāng."