Lūi-pia̍t:Koan-sia̍p tio̍h Eng-lân ê chiàn-cheng

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

P

Tī "Koan-sia̍p tio̍h Eng-lân ê chiàn-cheng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.