Lūi-pia̍t:Koan-sia̍p tio̍h Sîn-sèng Lô-má Tè-kok ê chiàn-cheng

Tī "Koan-sia̍p tio̍h Sîn-sèng Lô-má Tè-kok ê chiàn-cheng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.