Lūi-pia̍t:Kok-kok ê bûn-hoà

Chit-ê lūi-piat í-keng soá khì tī Category:Kok-kok ê bûn-hòa.

Chù-ì: Chit-ê lūi-piat ia̍h èng-kai sī khang--ê, kî-tiong ê bûn-chiong èng-kai hun tī Category:Kok-kok ê bûn-hòa ē-kha.

"Chit ê lūi-pia̍t hiān-chhú-sî bô poàⁿ hāng."