Lūi-pia̍t:Kok tōa-chiu ê Yehudim

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Kok tōa-chiu ê Yehudim

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

A