Lūi-pia̍t:Lō͘-se-a ūn-tōng soán-chhiú

Tī lūi-pia̍t "Lō͘-se-a ūn-tōng soán-chhiú" ê ia̍h

Ē-kha 4 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 ia̍h.