Lūi-pia̍t:Sîn-ōe

Chit-ê Catagory í-keng soá khi tī Category:Sîn-oē

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 3 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 lūi.

G

H

T

Tī "Sîn-ōe" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.