Lūi-pia̍t:Siang-chú-hio̍h si̍t-bu̍t-kang

Chit-ê lūi-piat í-keng soá khì tī Category:Siang-chú-hio̍h si̍t-bu̍t-kong.

Chù-ì: Chit-ê lūi-piat ia̍h èng-kai sī khang--ê, kî-tiong ê bûn-chiong èng-kai hun tī Category:Siang-chú-hio̍h si̍t-bu̍t-kong ē-kha.

"Chit ê lūi-pia̍t hiān-chhú-sî bô poàⁿ hāng."