Lūi-pia̍t:Soá ia̍h kiàn-gī

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 3 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 lūi.

E

I

Tī "Soá ia̍h kiàn-gī" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.

Tī lūi-pia̍t "Soá ia̍h kiàn-gī" ê mûi-thé

Ē-bīn 2 ê tóng-àn sī tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ 2 ê tóng-àn