Lūi-pia̍t:Tāi-chiòng thôan-pò·

Chit-ê lūi-piat í-keng soá khì tī Category:Tāi-chiòng thôan-pò͘.

Chù-ì: Chit-ê lūi-piat ia̍h èng-kai sī khang--ê, kî-tiong ê bûn-chiong èng-kai hun tī Category:Tāi-chiòng thôan-pò͘ ē-kha.

"Chit ê lūi-pia̍t hiān-chhú-sî bô poàⁿ hāng."