Lūi-pia̍t:Tāi-se-iûⁿ ê hái-oan

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 4 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 lūi.

A

B

H

T

Tī "Tāi-se-iûⁿ ê hái-oan" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 5 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 ia̍h.