Lūi-pia̍t:Tek-kok ê hêng-chèng koán-khu

Tī "Tek-kok ê hêng-chèng koán-khu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.