Lūi-pia̍t:Tek-kok ūn-tōng soán-chhiú

Tī lūi-pia̍t "Tek-kok ūn-tōng soán-chhiú" ê ia̍h

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.