Lūi-pia̍t:Thài-iông-hē ê he̍k-chheⁿ

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 8 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 8 lūi.

B

C

H

K

T

Tī "Thài-iông-hē ê he̍k-chheⁿ" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.