Lūi-pia̍t:Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok siâⁿ-chhī

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 5 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 lūi.

K

N

P

R

S

Tī "Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok siâⁿ-chhī" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 4 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 ia̍h.