LG Chi̍p-thoân (LG그룹, LG Corporation) sī seng-sán tiān-chú sán-phín, hêng-tōng tiān-oē kap chio̍h-hoà sán-phín téng ê Hân-kok toā-hêng chi̍p-thoân.