Lombard-gíRoman gí-cho̍k lāi-bīn Gallia - Italia gí-chi ê chi̍t-ê hun-ki, chú-iàu tī Í-tāi-lī pak-pō͘ ê Lombardia kap sì-chiu-ûi teh thong-hêng.

Lombard-gí tī Au-chiu ê hun-pò͘.