Louvre (Hoat-gí: Musée du Louvre) sī Paris Seine Kang piⁿ ê phok-bu̍t-kóan, goân-lâi sī Hoat-kok ê ông-kiong. Ióng-ū gē-su̍t siu-chông ta̍t-kàu 3.5 bān kiāⁿ, pau-koat tiau-khek, koè-oē, bí-su̍t kap kó͘-tāi tang-hong, kó͘-tāi Ai-ki̍p hô Kó͘-Hi-la̍h, Lô-má téng 7 ê mn̂g-lūi, chú-iàu siu-chông 1860 nî í-chêng ê gē-su̍t chok-phín kap khó-kó͘ bûn-bu̍t.

Louvre

Ki-pún chu-liāu

siu-kái
  • Khé-iōng: 1793
  • Chiàm-tē: 60,000 m²
  • 2007 nî ê chham-koan jîn-chhù: 8,300,000

Siu-chông

siu-kái

Mona Lisa, Sèng Bó-chí kap Sèng Anne, Vénus de Milo, Hammurabi Hoat-tián, Samothrake ê Sèng-lī Lí-sîn...téng