Miâ(樠)[1]si̍t-bu̍t he̍k-chiá ha̍p-sêng lâi-gôan ê kò·-thé he̍k ko liâm-tō· bu̍t-chit.

Thâng-thōa hō· ûi tī miâ lāi-bīn
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Miâ-jī.

Chham-kiàn siu-kái

  1. https://www.moedict.tw/'%E6%A8%A0 Tâi-gí bêng-tián (台語萌典)