MindanaoHui-li̍p-pin tē-jī toā ê tó-sū, só͘-chāi tī hit kok ê lâm-pō͘, jîn-kháu ū tāi-io̍k 2158 bān, chāi-tē chú-iàu ê bîn-cho̍k sī Moro-lâng.

Mindanao tī Hui-li̍p-pin lâm-pō͘.