N̂g-hui (Hàn-jī: 黃妃), 1974 nî 7 go̍eh 13 chhut-sì, sī Tâi-ôan ê lú-koa-chheⁿ. Chú-iàu chhiùⁿ Tâi-gí koa.

Khiok-pôaⁿ siu-kái

 • Hui-siông-hui (非常妃), 2004 nî7 go̍eh chhut-pán. (亞律唱片)
 • Âng-thô 12 (紅桃12), 2001 nî 12 go̍eh chhut-pán. (魔巖唱片)
  • 01. Âng-thô 12
  • 02. Nā-bô ài lí beh ài siáng
  • 03. Chheng-chhun khùn bōe-khì
  • 04. Hō· ài thoa-bôa
  • 05. Iû-gôan ài lí
  • 06. It-sin it-ì
  • 07. Tōa-bú-tâi
  • 08. Sin-niû
  • 09. Siong-hông Tâi-pak-kiô
  • 10. Sim-piⁿ ê hong
  • 11. Jîn-seng
 • N̂g-hui(黃妃), 2000 nî 11 go̍eh chhut-pán. (魔巖唱片)

Gōa-po·-thâu ê liân-kiat siu-kái