Pentagon (Eng-gí: The Pentagon "Óa-im: "pén-ta-gòn""), thang hoan-e̍k chò Ngó͘-kak Tōa-lâu ia̍h Ngó͘-kak Tāi-hā, sī Bí-kok Kok-hông-pō͘ ê pún-pō͘, tī Virginia ê Arlington koān, chiàm-tē 20000 m².

Pentagon

Ū-sî Eng-gí "the Pentagon" chit-ê sû mā ēng lâi piáu-sī "Bí-kok Kok-hông-pō͘."