Pah-hun-pí, pah-hun-lu̍t (百分率), iah-sī pha̋-siàn-tò͘ (kán-lio̍kː pha), sī piáu-ta̍t pí-lu̍t (比率)--ê chò-huat, chiū sī "1/100 (pah-hun-chi-it, 0.01)--ê kúi-poē". Sò͘-ha̍k hû-hō sī "%", ke tī sò͘-ti̍t āu-piah, pí-lūn: 0.27 thang piáu-sī chò , tha̍k-chò "pah-hun chi jī-cha̍p-chhit" iah-sī "jī-cha̍p-chhit pha".

Gí-goân Siu-kái

Pha̋-siàn-tò͘ sī Ji̍t-gí パーセント (Hùn-lēng-sek: Pâsento)--ê im-e̍k (音譯), sī La-teng-gí per centum (múi chi̍t-pah) keng-iû Eng-gí percent thoân--lâi--ê.

Iōng-hoat Siu-kái

Thang kā chi̍t ê hun-sò͘ ia̍h-sī sió-sò͘ iōng pah-hun-pí lâi piáu-sī. Seng kā i piau-chò sió-sò͘, koh sêng-í  , oāⁿ-chò 0.01--ê poē-sò͘. Lē:

 

 

Chún-nā  ,  , A tio̍h-sī B--ê  , tio̍h-sī A khah chē B  .

Chham-khó Siu-kái