Red copyright.svg

Chit ê chok-phín ū pán-koân. Tah chit tiâu phiau-chhiam ê lâng jīn-ûi chit ê chok-phín án-ne sú-iōng ū ha̍h Bí-kok pán-koân hoat lāi-bīn ê fair use (ha̍p-lí sú-iōng; ū tō-lí lâi kā iōng) tiâu-kiāⁿ.