Pang-bô͘:Non-free poster/doc

本模板用于图像描述页中作为许可(License)提示信息。

用法Siu-kái

直接引用本模板{{Non-free poster}}即可。

使用此模板的圖像會自動加入Category:Ha̍p-lí sú-iōng hái-pò,可以選擇其他分類如Category:Tiān-iáⁿ hái-pò,使用代碼如下:

{{Non-free poster|Tiān-iáⁿ hái-pò}}

參見Siu-kái