Pang-bô͘:Non-free use rationale

Biâu-su̍t{{{Description}}}
Lâi-goân{{{Source}}}
Tiāu-bo̍kKéng-kò: Chhiáⁿ su-ji̍p tiâu-bo̍k miâ-chheng.
iú-hān sú-iōng[R 1]{{{Portion}}}
Kē kái-sek-tô͘[R 2]{{{Low resolution}}}
Iōng-tô͘[R 3]{{{Purpose}}}
Bô téng-hāu-phín[R 4]{{{Replaceability}}}
Kî-thaⁿ chū-sìn[R 5]{{{Other information}}} (ē-soán-tit)
 1. Siōng chió sò͘-liōng ê sú-iōng: Chún-kóng kan-taⁿ chit tiâu hui-chū-iû lōe-iông tiō ē-sái thoân-ta̍t téng-hāu ê iàu-kín sìn-sit, tiō bē-sái sú-iōng chhiau-kòe chi̍t tiâu hui-chū-iû lōe-iông.
 2. Siōng sè hān-tō͘ ê sú-iōng: Chún-kóng pō͘-hūn lōe-iông tiō í-keng ū kàu ·ah, tiō bē-sái sú-iōng kui-ê chok-phín. Seng sú-iōng kē kái-sek-tô͘ ê lōe-iông (te̍k-pia̍t sī sú-iōng goân chok-phín ē hŏng tòng-chò sī chhim-hāi pán-khoân ê sî).
 3. Tiāu-bo̍k tiong ê ì-gī:只有当其呈现将有助于加深读者对条目主题的理解,而其缺失将妨碍理解时,非自由内容才能被使用。
 4. 无自由等效作品:只有在能达成同样以百科全书为目的之自由等效作品不存在或无法创作的前提下,才能使用非自由内容。在可能的情况下,非自由内容应被转化为自由材料,而不应使用合理使用为之辩护;或被更自由的替代作品加以取代,倘若存在品质尚可接受的自由作品。“品质尚可接受”意味着作品的品质应足以达成百科全书目的。
 5. 媒体描述页:必須包含下列内容:
  1. 材料来源的证明:如有可能,也应补充有关作者、出版者和版权持有者的信息,这將有助于他人判断材料潜在的市场价值。
  2. 版权所有的标签:其中指出哪条维基百科方针的条款被主张为这一使用的许可条款。
  3. 被主张合理使用该文件的每篇条目的名称:按照维基百科:合理使用依据指引的解释,为每一次使用提供单独、专门的合理使用依据。合理使用依据应以清晰明了的语言阐述,并且与每一次使用确切相关。
Fair use合理使用[[{{{Article}}}]]上下文中受版權保護的材料//zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/Pang-b%C3%B4%CD%98:Non-free_use_rationale
Documentation icon Pang-bô͘ bûn-su[chhòng-kiàn]