Pang-bô͘:PD

Public domain Chit tiuⁿ iáⁿ-siōng ê pán-koân só·-iú-jîn í-keng kā chit kiāⁿ hē tī kong-kiōng léng-he̍k (hòng-khì pán-koân), he̍k-chiá pán-koân í-keng bô-hāu, he̍k-chiá chok-phín bô chu-keh siū pán-koân-hoat pó-hō·.