{{{2}}}

Documentation icon Pang-bô͘ bûn-kiāⁿ[Cha-khòaⁿ] [Siu-kái] [Le̍k-sú] [Thâi-tû]

Hō͘ tùi chiàⁿ kàu tò ê bûn-jī(Eng-gí: right-to-left), jû A-la-pek Jī-bó, Hi-pek-lâi Jī-bó téng sú-iōng--ê {{lang}}. Iōng-hoat ná {{lang}}.

Siu-kái

A-la-pek-gíSiu-kái

A-la-pek-gí--ê pêng-an sī {{rtl-lang|ar|سلام}}

Kiat-kó:

A-la-pek-gí--ê pêng-an sī سلام

Hi-pek-lâi-gíSiu-kái

Hi-pek-lâi-gí--ê pêng-an sī {{rtl-lang|he|שָׁלוֹם}}

Kiat-kó:

Hi-pek-lâi-gí--ê pêng-an sī שָׁלוֹם