HotCat sī chi̍t hāng JavaScript têng-sek, pang-chō͘ ū teng-kì ê ēng-chiá kan-tan sóa cháu, kái-tōng, kap ka-thiam lūi-pia̍t. I ē-tàng sán-seng kiàn-gī miâ-toaⁿ lâi thê-kiong í-keng chûn-chāi ê lūi-pia̍t hông chū-tōng goân-sêng.