Pang-chān:IPA/Hoat-gí

Ē-té ê piáu tián-sī Wikipedia bûn-chiuⁿ tang-tiong Kok-chè Gí-im-ha̍k Jī-bó (IPA) piáu-hiān Hoat-gí ho͘-im ê hong-sek.

Kap Tâi-gí ia̍h Eng-gí ê tùi-chiàu sī chha-put-to ê óa-im, m̄-sī chin giâm-keh ê tùi-tâng. Hoat-gí pún-sin mā chē khoán khiuⁿ-kháu, chiah sī lia̍h khah phó͘-thong ê hong-im.

Chú-im
IPA Kí-lē Óa-kīn ê Tâi-gí
(Tâi-gí bô ê im ēng Eng-gí)
b bon bó
d deux, grande today [Eng]
f faire, vif festival [Eng]
ɡ garçon, longue gâ
k corps, avec ko
l laisser, possible, seul lâi
m même mê
n nous, bonne nâ
ɲ gagner, champagne canyon [Eng]
ŋ camping, bingo teng
p père, groupe pē
ʁ regarder, nôtre Nâ-âu-im R (Guttural R)
s sans, ça, assez sa
ʃ chance shoe [Eng]
t tout, thé, grand-oncle to
v vous, wagon, neuf heures vein [Eng]
z zéro, raison, chose zeal [Eng]
ʒ jamais, visage measure [Eng]
Semivowels
j fief, payer, fille, travail jī
w oui, loi, moyen, web, whisky wet [Eng]
ɥ huit, Puy ná chhiūⁿ wet kiam yet [ENG]
Bó-im[1]
Oral vowels
IPA Kí-lē English approximation
a patte, là pat
ɑ pâte, glas bra [Eng]
e clé, les, chez, aller, pied, journée che
ɛ baie, faite, mettre, renne, crème, peine best [Eng]
ɛː fête, mtre, mètre, reine, rtre, caisse, presse, Lemaistre, Lévesque fairy [Eng]
ə reposer, monsieur, faisons again [Eng]
i si, île, régie, y bih
œ sœur, jeune óa bird [Eng]
ø ceux, jner, queue óa bird [Eng]
o saut, haut, bureau toh
ɔ sort, minimum t
u coup, roue ku
y tu, sûr, rue óa few [Eng]
Phīⁿ bó-im
ɑ̃ sans, champ, vent, temps, Jean, taon óa on [Eng]
ɛ̃ vin, impair, pain, daim, plein, Reims, synthèse, sympa, bien óa man [Eng]
œ̃ un, parfum óa burn [Eng]
ɔ̃ son, nom o͘ⁿ
Suprasegmentals
IPA Kí-lē Kái-soeh
. pays [pe.i][2] syllable boundary
les agneaux [lez‿aˈɲo] liaison[3]

Chù-sek

siu-kái
  1. Nasal vowels are lengthened before any consonant, but oral vowels are lengthened before [v, ʁ, z, ʒ].
  2. The syllable break . is used sparingly.
  3. In liaison, the latent final consonant is pronounced before a following vowel sound, but s and x are voiced and pronounced [z], and d is unvoiced and pronounced [t].

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái