Peng-hô-ha̍k (Eng-gí: glaciology) sī choan-bûn teh gián-kiù peng-hô kap kî-tha chū-jiân-kài peng-soat hiān-siōng ê kho-ha̍k hun-iá, koan-hē tio̍h bu̍t-lí, tē-lí, khì-hāu, khì-siòng kap seng-thài téng hong-bīn ê ha̍k-būn.

Siong-koan siu-kái