Piau-chún chōng-hóng

Piau-chún chōng-hóng (Hàn-jī: 標準狀況; Eng-bûn: Standard conditions) sī ūi-tio̍h beh pí-kàu si̍t-giām sò͘-kì só͘ kiàn-li̍p ê piau-chún. Siōng it-poaⁿ-ê piau-chún sī Kok-chè sûn-chhùi kah èng-iōng hòa-ha̍k liân-bêng (IUPAC) kah Kok-ka piau-chún ki-su̍t gián-kiù-só͘ (NIST) só͘ sóan-iōng ê piau-chún.

hòa-ha̍k ê léng-he̍k, IUPAC chè-tēng Piau-chún un-tō͘ kah ap-le̍k (Standard temperature and pressure, STP) sī tī un-tō͘ 273.15 K (0 °C, 32 °F) kah cho̍at-tùi ap-le̍k 100.00 kPa.