Sú-iōngSiu-kái

Layout siat-kè: Portal:Siā-hōe/Selected picture/Layout.

Tán-thāi ka-thiamSiu-kái

(Nā chhōe tio̍h sek-ha̍p ê bûn-chiuⁿ thang khai-lia̍t tī chia hông lī-ēng, he̍k-chiá ka-tī chiàu keh-sek ka-thiam sin--ê)

Lia̍t-toaⁿSiu-kái

Portal:Siā-hōe/Selected picture/1

 Credit: Lewis W. Hine/National Child Labor Committee

1908 nî Lewis W. Hine só͘ hip Bí-kok South Carolina Newberry chi̍t keng hō chò Mollohan Mills ê pháng-chit kang-tiûⁿ ê gín-á pháng-se-kang (spinner).


Portal:Siā-hōe/Selected picture/2

Chhāi Sèng-tàn-chhiū ê Pa-lí Haussmann tōa-ke téng Galeries Lafayette pah-hòe-tiàm siok-lú-pō͘ ê îⁿ-téng kap lō͘-tâi.


Portal:Siā-hōe/Selected picture/3
Portal:Siā-hōe/Selected picture/3


Portal:Siā-hōe/Selected picture/4
Portal:Siā-hōe/Selected picture/4


Portal:Siā-hōe/Selected picture/5
Portal:Siā-hōe/Selected picture/5