Pritzker Kiàn-tio̍k Chióng bí nî chi̍t kái, choan-bûn sióng hō͘ tùi kiàn-tio̍k gē-su̍t ū te̍k-pia̍t châi-lêng kap kòng-hiàn ê kiàn-tio̍k-su. Chit-ê chióng sī Jay A. Pritzker tī 1979 nî chhòng-li̍p.

Ti̍t-chióng-jîn siu-kái

Liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Pritzker ti̍t-chióng-jîn