Rio de JaneiroBrasil ia̍h Lâm America ê tē-jī toā siâⁿ-chhī, sī Rio de Janeiro Chiu ê siú-hú, éng-pái ū chò-kòe Brasil chham Portugal, Pa-se kap Algarve Liân-ha̍p Ông-kok ê siú-to͘. Hiān-chhú-sî (2009 nî) tāi-iok ū hêng-chèng-khu jîn-kháu 714 bān, to͘-hōe jîn-kháu 1378 bān.

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro sī 2016 nî Olympia Ūn-tōng-hōe ê kú-pān siâⁿ-chhī.