Hieroglyph, mā thang kiò choè sîn-sèng-thé (神聖體), sèng-khek-thé (聖刻體) ia̍h sī sèng-su-thé (聖書體), sī Kó͘-tāi Ai-ki̍p ê chi̍t chióng bûn-jī.

Hieroglyph