Sū-peng (kok-chè chhiūⁿ-kî)

Sū-peng (士兵, Eng-gí: pawn), kám-chheng peng, sī kok-chè chhiūⁿ-kî lāi-bīn ê chi̍t khoán kî-jí. I hiòng-chêng kiâⁿ 1 ê keh-á, chia̍h-jí sī ē thang chia̍h thâu-chêng chhoa̍h-hiòng 1 ê keh-á ê kî-jí. Sū-peng bô-hoat-tō͘ hāⁿ koè kî-thaⁿ kî-jí.

Pe̍h-sek ê sū-peng
O͘-sek ê sū-peng

Sū-peng tī Unicode lāi-bīn ê hû-hō sī ♙ kap ♟.