San-ô͘ sī hái-seng tōng-bu̍t Anthozoa-kong lāi-bīn ê chi̍t-pō͘-hūn, it-poaⁿ sī iōng kûn-thé ê hêng-sek lâi seng-oa̍h.

Dendrogyra cylindricus

Siong-koan ê bûn-chiong

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: San-ô͘