Saxophone (sax) sī bo̍k-koán ga̍k-khì ka-cho̍k ê sêng-oân. Saxophone it-poaⁿ sī iōng n̂g-tâng chè-chok--ê; hām o͘-ta̍t-á sio-siâng, saxophone mā-sī tan hông-phìⁿ ga̍k-khì. Saxophone ka-cho̍k ê hoat-bêng le̍k-sú ē-ēng tui-sok kàu 1840-nî ê Pí-lī-sî ga̍k-khì chè-chok-jîn Adolphe Sax. Adolphe Sax tong-sî sī siūⁿ-beh chè-chok chhut chi̍t-kûn tī bo̍k-koán ga̍k-khì tiong, siōng-kái ū-la̍t jî-chhiáⁿ im-sek iu-bí ê ga̍k-khì.

Saxophone ka-cho̍k.