Seoul Tē-hā-thih

Seoul Tē-hā-thih(Tiâu-sián-gí: 서울 지하철; 서울 地下鐵) sī tī Tāi-hân Bîn-kok Seoul ê Siâⁿ-chhī kuí-tō kau-thong, sio̍k-î Siú-to͘-khoan Tiān-thih ê chi̍t. Gán-chiân ū 9 tiâu lo͘-soaⁿ, hun-pia̍t iû 3 ê kong-si êng-ūn.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái