Sidney Ke Pau-ûi-chiàn

(Tùi Sidney Ke ûi-siâⁿ-chiàn choán--lâi)

Sidney Ke Pau-ûi-chiàn1911 nî 1 goe̍h tī Lûn-tun East End tē-hng chi̍t kái chhèng-chiàn, tùi-khòng ê siang hong sī kéng-chhat kiam kun-tūi kap Latvia kek-bēng-chiá. Sū-kiāⁿ sī tùi chá-chêng 1910 nî 12 goe̍h sî ê tāi-chì hoat-tián chhut--lâi-ê, tong-sî tī Lûn-tun siâⁿ ê Houndsditch chi̍t kûn Latvia lâng beh chhiúⁿ chu-pó, chō-sêng 3-ê kéng-chhat kap chhiúⁿ-àn ê chhōa-thâu George Gardstein sí-bông.

Pau-ûi tang-tiong ê Churchill (tong-sî sī Lōe-bū Tāi-sîn).

Liáu-āu Lûn-tun kéng-chhat tī nn̄g lé-pài lāi chiong tōa-hūn hoān-àn-chiá chhip-ná. Kàu 1 goe̍h 3 ji̍t, kéng-chhat beh lia̍h bih tī Sidney Ke 100 hō ê chhiúⁿ-húi ê sî hoat-seng chhèng-chiàn, pau-ûi-chiàn î-chhî 6 tiám-cheng, kàu bóe kiàn-tio̍k-bu̍t in-ūi put-bêng goân-in hóe-sio-chhù, kiàn-tio̍k pang--khì ê sî hāi sí chi̍t-ê siau-hông-oân.

Sidney Ke Pau-ûi-chiàn sī thâu chi̍t pái Lûn-tun ê kéng-chhat chhōe kun-tūi pang-chō͘, mā sī thâu chi̍t kái Eng-kok ê pau-ûi hêng-tōng hông hi̍p-siōng, tong-sî sī Pathé News kì-lio̍k--ê.

Liân-kiat siu-kái