Bosnia and Herzegovina, administrative divisions - en (entities) - colored.svg

Srpska Kiōng-hô-kokBosnia kap Herzegovina lāi-bīn ê chi̍t ê chèng-tī si̍t-thé.