Tâi-gí tiān-iáⁿ (台語電影), mā hō-chò Tâi-gí-phìⁿ (台語片), hia̍p-gī-siōng sī ēng Tâi-oân-ōe phòe-im ê tiān-iáⁿ.

Bo̍k-chiân ê Tâi-gí tiān-iáⁿ sī choan-bûn kóng Tâi-oân tī 1955 nî kàu 1981 nî, ēng Tâi-gí hoat-im ê Tâi-oân tiān-iáⁿ, chham hit-tang-chūn ê Kok-gí-phìⁿ kap Hā-gí-phìⁿ chò khu-keh. Tī Tâi-gí-phìⁿ lāi, bô-lūn kak-sek ê pòe-kéng sī siáⁿ-mi̍h, it-lu̍t lóng sī Tâi-gí hoat-im ûi-chú; che chham tong-sî ê Kok-gí-phìⁿ ê chêng-hòng sio-kāng. 1982 nî āu, tiān-iáⁿ lāi ê gí-giân put-chài siū-tio̍h chè-iok, koh ka-siōng chè-chok hong-sek mā kap kòe-khì ê hong-hoat bô-kāng, só͘-í bô tī "Tâi-gí-phìⁿ" ê tēng-gī hoān-ûi lāi.

Lēng-goā, chòe-āu chi̍t phō Tâi-gí tiān-iáⁿ sī 1981 nî iû Iûⁿ Lē-hoa chú-iáⁿ ê koa-á-hì tiān-iáⁿ Tân Saⁿ Gō͘-niû. 1955 nî kàu 1981 nî tiong-kan, Tâi-gí-phìⁿ chóng-sán-liōng ta̍t 1000-goā phō, hiān-chûn chāi Kok-ka Tiān-iáⁿ Tiong-sim ê chok-phín tāi-iok ū 200-goā phō. Lēng-goā, sin sè-kí to-goân tiān-iáⁿ tiông-jiân Tâi-gí jia̍t-tiâu, m̄-koh chē-chē lóng sī thàu-lām Ji̍t-gí kap Hoâ-gí ê chok-phín, chhin-chhiūⁿ 2005 nî ê Phû-sè Kng-iáⁿ.