Tâi-oân-kun(臺灣軍) sī Ji̍t-pún sî-tāi ê Tâi-oân pō͘-tūi, iû Tâi-oân-kun Su-lēng-koaⁿ(臺灣軍司令官) tài-niá.

Tâi-oân-kun Su-lēng-pō͘.

1919 nî, Tâi-oân-kun chèng-sek sêng-kun, i ê chiân-sin sī Tâi-oân Siú-pī-tūi(臺灣守備隊).

Siong-koan

siu-kái